ANA SAYFA ÜRÜNLER POLİÇE VADESİ HASAR İŞLEMLERİ İLETİŞİM BLOG
Hasarlı Trafik Kazası Anında Yapılacak İşlemler

TRAFİK KAZASI - HASAR ANINDA YAPILACAK İŞLEMLER


TRAFİK KAZASI - HASAR ANINDA YAPILACAK İŞLEMLER NELERDİR?

Sigortalının hasarı öğrendiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde şirkete bildirimde bulunması gerekir.

Sigorta şirketi hasar ihbarını takiben, hasar tespiti amacı ile eksper tayin eder.

Eksperin düzenlediği rapor ile sigorta türüne göre gereken diğer belgeler sigorta şirketine ulaştırıldığında tazminat ödenmesi için gereken dosya tamamlanır.

Tazminatın en kısa zamanda ödenebilmesi için, ilgili belgelerin süratli ve eksiksiz olarak gönderilmesi ve dosyanın tamamlanmasını teminen aşağıdaki konulara özen gösterilmesi gerekmektedir:

Poliçe ve zeyilname numaraları, poliçe vadesi, hasarın yeri ve tahmini hasar miktarı öğrenilerek derhal (telefon, faks, teleks ile) sigorta şirketine haber verilmelidir.

Sigortalıların hasarlı malları olduğu gibi bırakmamaları, hasarı azaltıcı çalışmalar yapmaları, nakliyat hasarlarında emtianın müşteriye ait bir depoya çektirilmesi, kasko hasarlarında aracın bir tamirhaneye ( Anlaşmalı Tamirhane Sistemi'ne dahil bir servis de olabilir.) çekilmesi sağlanmalıdır.

Bütün hasarlarda mutlaka bir resmi zabıt ( trafik kaza raporu, karakol müracaat ve görgü tutanağı gibi ) tutturulması ve mümkünse fotoğraf çekilmesi sağlanmalıdır.

Zaptın mutlaka mühürlü ve imzaların tasdikli olması gerekir.

Ayrıca sigortacının rücu hakkının kullanılmasına yarayacak tüm bilgi ve belgelerin de gerekli diğer tüm evraklar ile birlikte şirkete intikal ettirilmesi sağlanmalıdır.

Müşterinin aynı riziko için başka sigorta şirketleri ile akdettiği poliçeler varsa bunları bildirmesi ve ibraz etmesi sağlanmalıdır.

Hasarı tespit için gelecek ekspere ve Milli Reasürans yetkilisine her türlü kolaylık gösterilmelidir.

Hasar belirlenmesinin her safhasında Hasar Müdürlüğü'ne yardımcı olunmalı, buradan alınan talimatlara kesinlikle uyulmalıdır.

Müşterinin tahmini hasar miktarını ve bu konudaki taleplerini detaylı bir talepname hazırlayarak, gerekli evraklarla birlikte sigorta şirketine göndermesi sağlanmalıdır.

Hasarın tespitinden sonra eksik sigorta, amortisman, sovtaj sebepleri ile yapılacak indirimler eksperden öğrenilmeli ve sigortalıya gerekli açıklama yapılarak, mutabakat sağlanması için yardımcı olunmalıdır.

Hasar meydana geldiği tarihte, ilgili poliçenin tahsilatının poliçe üzerinde görülen ödeme planına uygun şekilde ve makbuz ile yapılmış olması gerekmektedir.

Aksi takdirde hasar ödenmez.

Bu nedenle acenteler sigortalılardan makbuzla tahsil ettikleri primleri, şirkete yönetmelikte öngörülen süre içerisinde intikal ettirmelidirler.

Aksi takdirde acenteye rücu edilir.

Acente, sigortalısının hasar tazminatını alabilmek için mutlaka onun vekaletini almış olmalıdır.

TRAFİK KAZASI - HASAR ANINDA ŞİRKETE İLETİLECEK BİLGİLER :

* Poliçe ve zeyilname numaraları,
* Sigortalı isim ve/veya unvanı,
* Sigortanın başlangıç - bitim tarihleri,
* Sigorta bedeli,
* Hasar tarihi,
* Hasar yeri,
* Hasarın mahiyeti,
* Tahmini hasar miktarı,
* Ekspertiz yapılacak mahal.


.

TRAFİK KAZASI - HASAR DOSYASI İÇİN GEREKLİ BELGELER


HASAR DOSYASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

I-Yangın Sigortalarında

 • Poliçe aslı veya fotokopisi,
 • Poliçe prim makbuzu,
 • Sigortalının hasarın oluşu hakkındaki beyanı,
 • İtfaiye raporu,
 • Takipsizlik kararı, ( temin edilmesi uzun sürecekse savcılık iddianamesi)
 • Tapu ve/ veya kontrat ( bina ise ) fotokopisi,
 • Hasarlarla ilgili fotoğraflar,
 • Karakol zaptı,
 • Giriş çıkış faturaları,
 • Mutabakatname,
 • Talepname

II- Mühendislik Sigortalarında;

Elektronik Cihaz ve Makine Kırılması Sigortalarında:

 • Poliçe aslı veya fotokopisi,
 • Poliçe prim makbuzu,
 • Olayı anlatan detaylı beyan,
 • Teknik rapor,
 • Fotoğraf,
 • Hırsızlık ise karakol zaptı,
 • Sigortalı kıymetlere ait muhasebe kayıtları ( fatura, irsaliye vb. )

İnşaat / Montaj Sigortalarında:

 • Poliçe aslı veya fotokopisi,
 • Poliçe prim makbuzu,
 • Keşif özeti,
 • Hasar keşfi,
 • Meteoroloji, itfaiye, trafik vb. rapor ve tutanaklar,
 • Fotoğraf,
 • Olayı anlatan detaylı beyan,
 • Hırsızlık ise karakol zaptı ve Sigortalı kıymetlere ait muhasebe kayıtları ( fatura, irsaliye vb. )

III - Nakliyat Sigortalarında;

a) Deniz Nakliyatında:

 • Poliçe aslı veya fotokopisi,
 • Fatura aslı veya fotokopisi,
 • Konşimento aslı veya fotokopisi,
 • Emtia gemiden hasarlı olarak  boşaltılmışsa gemi rezerv zaptı. ( Bu zabıtta mutlak surette gemi kaptanının veya acentesinin imzası bulunmalıdır.)
 • Muayene tutanağı,
 • Emtia gümrüklü sahada hasarlanmışsa gümrük rezerv zaptı,
 • Emtia gümrükte hasarlanmışsa ve Gümrük İdaresi rezerv  zaptı vermekten kaçınıyorsa   malın gümrükten çekilmemesi gerekir ve gümrüğün bulunduğu bölgenin Asliye Hukuk ve  Ticaret Mahkemelerine başvurarak mahkeme tesbiti istenir. ( Bu tesbite ilişkin mahkeme   masrafları sigortacı tarafından karşılanacaktır.)
 • Taşıma işi, bir sözleşme ile ihale edilmişse taşıma mukavelenamesi,
 • Kargo raporu ( Gemi rezerv zaptı temin edilmişse bu evrakın temini gerekli değildir.)
 • Gemi donatanının ve Türkiye acentesinin isim/unvan ve adresleri (önemli)
 • Time - sheet ve çeki listesi,
 • Gümrük kapanış beyannamesi,
 • Supalan  tahliyelerde çetele ve tartı fişleri,
 • Emtia gemiden noksan çıkmışsa veya hiç çıkmamışsa  müfrez ordino  veya ademi teslim   ordinosu,
 • Yurtdışı hasarlarda Lloyd's eksperinin raporu,
 • Yükleme manifestosu,
 • Sıvı emtia taşımalarında yükleme ve boşaltma limanı Ullage Raporları (gözetme raporları ),   Hazırlık Mektubu, Boş Tank Sertifikası, Protesto Mektupları.

b) Kara - Hava - Demiryolu  Nakliyatında:

 • Poliçe - Fatura - Hamule senedi veya Konşimento,  ( Yurtiçi nakliyelerde sevk irsaliyesi )
 • Emtia vasıtadan hasarlı tahliye edilmişse rezerv zaptı,  ( Bu zabıtta taşıyan ilgililerin,   kamyon şoförünün,  demiryolu idaresinin imzalarının bulunması gerekmektedir. )
 • Muayene tutanağı,
 • Emtia gümrükte hasarlanmışsa gümrük rezerv zaptı. ( Bu zabıtta gümrük memurlarının   veya  operatörlerinin imzası bulunması şarttır. )
 • Emtia gümrükte hasarlandığı halde Gümrük İdaresi rezerv zaptı vermekten kaçınıyorsa   mahkeme tesbiti gerekmektedir.
 • Emtia vasıtadan noksan çıkmışsa veya hiç çıkmamışsa müfrez ordino  veya ademi teslim   ordinosu,
 • Gümrük kapanış beyannamesi,
 • Taşıma işi bir sözleşme ile ihale edilmişse taşıma sözleşmesi,
 • Hasar kaza sonucu oluşmuşsa, trafik zaptı, ehliyet ve ruhsat  fotokopileri,
 • Taşıma işini yapan şirketin adı, unvanı ve adresi ile Türkiye' deki acentesinin adı, unvanı   ve adresi.

Her türlü vasıta ile yapılan taşımalarda araçtan teslim anında veya ilk bakışta hasar tesbit edilememişse veya hasar daha sonra tesbit edilmişse teslim tarihinden itibaren en geç üç gün içinde taşıyana veya onun varma limanındaki temsilcisine  ( acentesine ) yazılı olarak ihbar edilmelidir.

IV - Kaza Sigortalarında;

A)  Oto Kaza Sigortalarında:

 • Poliçe aslı veya fotokopisi,
 • Poliçe prim makbuzu,
 • Trafik  kazası tesbit tutanağı ( kaza zaptı ),
 • Alkol raporu,
 • Ruhsat fotokopisi ,
 • Ehliyet fotokopisi,

Hasar yurt dışında gerçekleştiğinde;

 • Hasar olan ülkenin resmi kuruluşlarınca tutulan zaptın sureti
 • Hasar olan ülkenin avarya komiseri veya uluslararası  ekspertiz bürolarınca hazırlanan hasar raporu
 • Bu raporun mahalli Türk Konsolluğu'nca tasdiki

Ayrıca poliçe türüne göre bu belgelere ilave edilecek olanlar;

 1. Kasko sigortalarında:
  • Beyan,
  • Hasarlı aracın fotoğrafı,
  • Yük irsaliyesi.
  • Çalınma durumlarında;
  • 30 gün sonra karakoldan alınacak bulunamadı zaptı,
  • Maliye ve trafik tescil kaydının silineceğine dair yazı.
 2. Trafik ve İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortalarında :
  a. Maddi Hasarlarda:
  • aracın detayları,
  • Karşı aracın ruhsat  fotokopisi,
  • Poliçe fotokopisi veya aslı,
  b. Bedeni Hasarlarda: ( kesin rapor )
  Yaralanma durumunda :
  • Taburcu edildiğine dair hastane raporu,
  • Tedavi masrafları
  Ölüm durumunda :
  • Ölüm muayene otopsi raporu,
  • Aile nüfus kayıt örneği  ( vukuatlı )
  • Veraset ilamı,
  • Ölenin gelir durumu belgesi,

B) Ferdi Kaza Sigortalarında :

 • Kaza raporu
 • Ölüm durumunda veraset ilamı,
 • Maluliyet halinde hastane raporu,

C) Hırsızlık Sigortalarında:

 • Poliçe aslı veya fotokopisi,
 • Poliçe prim makbuzu,
 • Sigortalının karakola müracaat zaptı, görgü tespit tutanağı,
 • 30 gün sonra çalınan mallar bulunmamış ise, bulunamadığına dair rapor,
 • Hırsızlık tahribatı varsa fotoğraf,
 • Hasar gören malların faturası ( Ev eşyaları için fatura gerekmez )

D) Cam Kırılması Sigortalarında :

 • Poliçe aslı veya fotokopisi,
 • Poliçe prim makbuzu,
 • Sigortalının beyanı,
 • Fotoğraf,
 • Kırılan camın detayları,

E) İşveren Mali Sorumluluk Sigortalarında :

 • Kaza zaptı ( İş güvenliği veya S.S.K. müfettişlerinin kaza raporları),
 • İşçinin iş akdi,  S.S.K.  bildirimi veya toplu iş sözleşmesi sureti,
 • İş güvenliği sözleşmesi, varsa işçinin kullandığı iş güvenliği teçhizatı teslim yazısı,
 • Savcılık iddianamesi veya açılmışsa ceza davası iddianamesiyle dosya fotokopisi, alınmış  ise takipsizlik kararı,
 • İşe başlama tarihi, S.S.K.' na bağlı iş süresinin bildirilmesi, ücret bordroları,
 • Ayrıca tarafımızdan savunma hakkını  ilgilendirilen belgelerin, varsa olayın görgü tanıklarının ifade zabıtları,
 • S.S.K.' nın rücu talebiyle ilgili mahkeme kararı,
 • Dava açılmamışsa sigortalıdan taahhütname,
 • Yaralanmalarda   tedavi masraflarını gösterir fiş ve faturalar.

F) 3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigortalarında :

 • Kaza zaptı,
 • Olayın görgü tanıklarının ifade tutanakları,
 • Yaralanmalarda tedavi masraflarına ilişkin harcama belgeleri.

Yukarıda sayılan belgelerin dışında ayrıca her olayın özelliklerine  bağlı olarak, farklı nitelikte evraklar da istenilebilir.
Copyright:KocamanSigorta.Com.Tr 2015 I Site Map I Ziyaretçi Defteri I facebook kocamansigorta.com.tr I twitter kocamansigorta.com.tr I youtube kocamansigorta.com.tr
Web Design: Eylül Web Tasarım Ajansı